Palmer, Yolanda, University of Saskatchewan, Canada